پیشواز

  • کد پیشواز محرم ایرانسل / ویژه محرم ۱۳۹۷

    کد پیشواز محرم ایرانسل روش ارسال فعال سازی تغییر آهنگ غیرفعال سازی پیامک(SMS)  ارسال کد آهنگ به شماره ۷۵۷۵مثل: ۱۰۰۱۰۰ کدپیشوازجایگزین کدپیشوازموجودTVمثل: TV100100 100123 کدپیشوازHZمثل: HZ100100 کدهای دستوری(USSD) # کد آهنگ * ۴ * ۷۷۷ * # کد…