نمایش رادیویی

  • نمایش رادیویی تنها غنیمت

    نمایش رادیویی تنها غنیمت داستان زنی است که در شهر کوفه زندگی می کند و همسر ش در سپاه کوفیان در مقابل امام حسین قرار گرفته است و تصمیم دارد … قسمت یک : قسمت…