کد خبر: 2040

تاریخ انتشار: 7 شهریور 1399

نمایش رادیویی روز واقعه بر گردان رادیویی – قسمت ۱ تا ۶

نمایش رادیویی روز واقعه بر گردان رادیویی از فیلم روز واقعه نوشته بهرام بیضایی است که : روایت مردی تازه مسلمان به نام شبلی استکه صدای هل من ناصر ینصرنی امام خود را می شنود و با شنیدن خبر شهادت مسلم مجلس عروسی خودرا ترک می کند که در بین راه با مشکلاتی روبرو میشود […]

نمایش رادیویی روز واقعه بر گردان رادیویی از فیلم روز واقعه نوشته بهرام بیضایی است که : روایت مردی تازه مسلمان به نام شبلی است
که صدای هل من ناصر ینصرنی امام خود را می شنود و با شنیدن خبر شهادت مسلم مجلس عروسی خود
را ترک می کند که در بین راه با مشکلاتی روبرو میشود …

قسمت اول


قسمت دوم


قسمت سوم


قسمت چهارم


قسمت پنجم


قسمت ششم

می پسندم(۱)نمی پسندم(۰)
ارسال دیدگاه