زمین

  • چرا امام حسین (ع) زمین محل شهادت خود را خرید؟

    طبق روایات تاریخی، امام حسین (ع) روز سوم محرم، زمین‌های اطراف محل شهادت خود را به مبلغ زیادی خریدند، سپس آن را به همان فروشندگان برگردانده و شرط کردند که زائران را به سمت مزار…